СТ
Аңыз
Аббревиатура Мағынасы
ӘР Әлемдік рекорд
УР Байланыс университеті
Swiss Timing ұсынатын ресми мерзумдер мен нәтижелер